explorer

The Soda Man's inventory

0 0 - 0 - 0
Quality filter
{"i":"gemr4"} {"i":"gemt4"} {"i":"jewel3","a":"_mh4p:16,_ar4s:8"} {"i":"gemx3"} {"i":"ebenez","a":"_rl0p:1,_mh0p:2"} {"i":"jewel5","a":"_mh4p:20,_mf5s:28"} {"i":"smmisl"} {"i":"scrappk","a":"_os0:2,_zf1s:4"} {"i":"bnklw","y":"gb:0"} {"i":"geme5"} {"i":"gemr2"} {"i":"gema4"} {"i":"cactus","a":"_mf0s:3"} {"i":"basbat","q":8,"a":"_os0:1,_pf2p:12,_ar0s:1"} {"i":"staoha","a":"_kd2s:8","u":13} {"i":"warax","a":"_gf1p:5"} {"i":"bonhat","q":8,"a":"_ll2s:4,_rf4p:39,_zs2s:8"} {"i":"ausnke","a":"_gf0p:2"} {"i":"gemd2"} {"i":"smmipp","a":"_ms0s:2"} {"i":"gemt1"} {"i":"jewel1","a":"_pf0s:3"} {"i":"engcap"} {"i":"ncrom","a":"_gf0:14","u":26} {"i":"crater"} {"i":"gemt4"} {"i":"blprnt2"} {"i":"crhamr"} {"i":"smmifb","a":"_ms1p:5"} {"i":"geme3"} {"i":"smmifb","v":1.0,"a":"_nmh:36,_kd0:26,_rf0:28,_mce0:60"} {"i":"gema3"} {"i":"itmkey"} {"i":"barel","a":"_os0:1"} {"i":"gemr4"} {"i":"geme1"} {"i":"jewel3","a":"_mv2s:13"} {"i":"vetera","q":8,"a":"_os0:1,_zx0p:2,_zg0s:2"} {"i":"gema4"} {"i":"gemq1"} {"i":"smmifb","a":"_mv0p:4"} {"i":"jewel3","a":"_ei2s:3,_pl2p:6"} {"i":"jewel4","a":"_mv4s:28,_ei2p:3"} {"i":"aufizz"} {"i":"gemd4"} {"i":"shinypo","v":2.0,"a":"_mh0:88,_ar0:20,_ms0:55,_nzg:12,_ngf:23"} {"i":"smmidr"} {"i":"auvwos","a":"_ms1p:6"} {"i":"blprnt"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"smmifb","s":4} {"i":"smtofsb","a":"_os0:1"} {"i":"gemt1"} {"i":"bnklw","a":"_mv1s:12,_os0:1"} {"i":"fireha"} {"i":"itmkey"} {"i":"jewel1","a":"_mv4p:29,_ms4s:13"} {"i":"jewel5","a":"_zs2s:8,_ar3p:5"} {"i":"scrappk","a":"_rf0s:3"} {"i":"gems3"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"gema1"} {"i":"smtowbb","a":"_os0:1"} {"i":"smmisl","s":2} {"i":"itmkey"} {"i":"gemd2"} {"i":"gema3"} {"i":"cactus","a":"_kd0p:3"} {"i":"itmkey"} {"i":"smtowbb","a":"_zg0p:3"} {"i":"itmkey"} {"i":"ticket","t":0} {"i":"crhamr2"} {"i":"smmite"} {"i":"pcblank"} {"i":"itmkey"} {"i":"gems2"} {"i":"gems1"} {"i":"smmiba"} {"i":"chefsh","a":"_os0:1,_pf3s:16"} {"i":"crate4"} {"i":"aufizz","a":"_gc1p:4,_rl0s:2"} {"i":"jewel4","a":"_ms2p:9,_pf0s:3"} {"i":"scrol1"} {"i":"crate16"} {"i":"smtordb"} {"i":"itmkey"} {"i":"ncrom","a":"_bf0p:3"} {"i":"frost1","q":8,"a":"_sf2s:8,_bf2p:9,_os0:2"} {"i":"jewel2","a":"_gf4s:13"} {"i":"smmifb"} {"i":"gemx2"} {"i":"dust"} {"i":"gemd2"} {"i":"ausunb","a":"_ar1p:3,_os0:1"} {"i":"smmigf"} {"i":"crate6"} {"i":"itmkey"} {"i":"itmkey"} {"i":"jewel2","a":"_pf2s:10,_ar3p:5"} {"i":"ausnke","q":8,"a":"_zf1p:6,_mf1s:8,_hr1p:2,_bf3s:11"} {"i":"dust"} {"i":"gemi3"} {"i":"warax","a":"_os0:2,_gc0s:3,_mh0p:4"} {"i":"jewel1","a":"_mf3p:16,_gf1s:5"} {"i":"crhamr"} {"i":"gemr6"} {"i":"scrap"} {"i":"bascap","q":8,"a":"_gf4p:14,_mv3s:21,_os0:1"} {"i":"itmkey"} {"i":"smmist"} {"i":"crate3"} {"i":"gemi4"} {"i":"gemd2"} {"i":"gema3"} {"i":"smmihl","s":3} {"i":"jewel2","a":"_ms0p:2"} {"i":"shutter","a":"_os0:2"} {"i":"mncomb","a":"_sf1s:4"} {"i":"gemx1"} {"i":"smmifb"} {"i":"itmkey"} {"i":"wimill","a":"_os0:1,_pf3p:15"} {"i":"gems4"} {"i":"scrappk","a":"_os0:1"} {"i":"smtosr"} {"i":"gems2"} {"i":"itmkey"} {"i":"gemq2"} {"i":"chfrgc"} {"i":"scrap"} {"i":"hachi","a":"_os0:1"} {"i":"holiant","q":8,"a":"_gf1p:6,_mv4s:30"} {"i":"hachi","a":"_rf2p:43"} {"i":"itmkey"} {"i":"scrap"} {"i":"itmkey"} {"i":"wbeard"} {"i":"itmkey"} {"i":"wimill","q":8,"a":"_pf4s:17,_sf4p:13,_os0:1"} {"i":"dust"} {"i":"smmisl"} {"i":"itmkey"} {"i":"gema1"} {"i":"smmist","s":2,"a":"_os0:1"} {"i":"crhamr"} {"i":"blaster","a":"rh0:3,ll2:10"} {"i":"itmkey"} {"i":"booplp1"} {"i":"boopmf1"} {"i":"booprf1"} {"i":"itmkey"} {"i":"gema2"} {"i":"drgnbrn","a":"_os0:1,_bf0p:3"} {"i":"chfrgb"} {"i":"firwal","a":"_gf0s:1"} {"i":"auvwos","a":"_os0:1"} {"i":"crhamr"} {"i":"tgftbl"} {"i":"jewel4","a":"_gc1p:6,_mf0s:3"} {"i":"jewel2","a":"_ll1p:3,_za0s:2"} {"i":"chefsh","a":"_gf0p:3","u":37} {"i":"cactus","a":"_os0:2"} {"i":"furcap","a":"_mf0s:3"} {"i":"itmkey"} {"i":"crate18"} {"i":"boopto2","t":0} {"i":"jewel5","a":"_ar1s:3,_ei1p:2"} {"i":"aucork"} {"i":"crhamr"} {"i":"scrap"} {"i":"chfrga"} {"i":"crate11"} {"i":"gemd3"} {"i":"crhamr2"} {"i":"bigchi","a":"_mf0s:4"} {"i":"fireha","a":"_rf0s:2"} {"i":"boopif1","t":0} {"i":"gems3"} {"i":"blprnt"} {"i":"jewel1","a":"_fd0p:1"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrgc"} {"i":"jewel5","a":"_mf0s:5"} {"i":"scrap"} {"i":"harpoo","a":"_kd0p:1","p":3} {"i":"geme4"} {"i":"blprnt"} {"i":"tgpoisn"} {"i":"smmihx"} {"i":"smmihx","a":"_pf1p:5"} {"i":"tgbskt"} {"i":"tgjoys"} {"i":"tgappl"} {"i":"tgorng"} {"i":"tgleaf"} {"i":"dust"} {"i":"kilkabu","a":"_os0:1"} {"i":"itmkey"} {"i":"smmihl"} {"i":"itmkey"} {"i":"smtofsb"} {"i":"jewel1","a":"_ll2p:6,_pl2s:6"} {"i":"itmkey"} {"i":"scrol1"} {"i":"scrap"} {"i":"gemx1"} {"i":"gemt1"} {"i":"itmkey"} {"i":"gems1"} {"i":"smmipu","a":"_nms:15,_rf0:8,_ei0:2,_mh2s:10,_hr1p:2","n":"The Rocket Jumper"} {"i":"scrap"} {"i":"keyfrg"} {"i":"jewel5","a":"_pf5p:25,_za2s:7"} {"i":"jewel2","a":"_ar0p:2"} {"i":"cataly","u":[]} {"i":"deusex","a":"_mf1p:6"} {"i":"chfrgc"} {"i":"itmkey"} {"i":"smmisl","s":50} {"i":"gemx4"} {"i":"ausnke","a":"_os0:1"} {"i":"jewel4","a":"_pf2s:10,_pl1p:4"} {"i":"gemi2","t":0} {"i":"smmirv","s":1000} {"i":"scrap"} {"i":"lockpi"} {"i":"chfrgc"} {"i":"gemx3"} {"i":"ncrom","a":"_rf0s:1"} {"i":"jewel2","a":"_zs0p:3,_fd1s:4"} {"i":"chfrgc"} {"i":"smmihl"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrgc"} {"i":"blprnt"} {"i":"chfrgc"} {"i":"jewel2","a":"_rf5s:25,_rf5p:25"} {"i":"crhamr"} {"i":"fireha","a":"_mh0p:3"} {"i":"chfrga"} {"i":"crater2"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrga"} {"i":"keyfrg"} {"i":"jewel4","a":"_hr3s:10,_ei3p:4"} {"i":"ncrom","a":"_gc1s:6,_bf0p:2"} {"i":"madeye","q":8,"a":"_ei0p:1,_fd2s:8,_os0:1"} {"i":"keyfrg"} {"i":"smtofsb","a":"_os0:2"} {"i":"gemo3"} {"i":"crate10"} {"i":"jewel5","a":"_ll2p:6"} {"i":"blprnt"} {"i":"scrappk","a":"_os0:3"} {"i":"chfrgc"} {"i":"smtowbb"} {"i":"gema4"} {"i":"gems1"} {"i":"gemc4"} {"i":"deusex","a":"_gf0s:3"} {"i":"gemc3"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrgc"} {"i":"gema2"} {"i":"chfrga"} {"i":"auscas"} {"i":"jewel1","a":"_mv4p:28,_ms4s:15"} {"i":"blprnt"} {"i":"blprnt"} {"i":"gemt1"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrga"} {"i":"gems3"} {"i":"gema1"} {"i":"jewel4","a":"_bf2s:7"} {"i":"smtowbb","a":"_os0:1"} {"i":"crhamr"} {"i":"colsto"} {"i":"holiant","n":"Power antlers","a":"_pl2s:11,_ar1s:3,_mh0p:4,_zs1p:4,_rf4p:51,_ei1s:2","p":4} {"i":"jewel1","a":"_ms4p:13,_ll2s:4"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrga"} {"i":"gemx2"} {"i":"dust"} {"i":"chfrga"} {"i":"smmist","s":5} {"i":"blprnt"} {"i":"chfrga"} {"i":"boopto2","t":0} {"i":"jewel1","a":"_rl0s:3"} {"i":"boopif2","t":0} {"i":"gemt2"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrgc"} {"i":"jewel1","a":"_zx3p:9,_fd4s:19"} {"i":"chfrga"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrgb"}