explorer

zastriker's inventory

0 0 - 0 - 0
Quality filter
{"i":"deusex","a":"_mv2s:16"} {"i":"crate7"} {"i":"chfrgc"} {"i":"tiara","a":"_pf0s:4"} {"i":"jewel2","a":"_pf0p:3"} {"i":"crate6"} {"i":"kiexclu","u":0} {"i":"handle","p":6,"u":17} {"i":"hedsplt","a":"_os0:1"} {"i":"smmisl"} {"i":"smtowbb"} {"i":"fkchem","a":"_gf0s:3"} {"i":"pineap","p":3} {"i":"tiara","a":"_mf0p:4"} {"i":"keyfrg"} {"i":"auglow","a":"_kd0s:3"} {"i":"wrswrn","p":2} {"i":"wizhat","a":"_os0:1"} {"i":"blaster","a":"ed1:6,rh1:5"} {"i":"joodoo"} {"i":"bolgan","a":"_ms0s:1"} {"i":"blaster","a":"pt0:2,rd1:6"} {"i":"chfrgd"} {"i":"crate7"} {"i":"blaster","a":"ed0:1"} {"i":"razor","a":"ih0:3"} {"i":"jewel2","a":"_mf0p:1","t":0} {"i":"cataly"} {"i":"conqui","v":1,"a":"_hr0:8,_nms:64,_mh0:49,_fd0:21"} {"i":"razor","a":"ih0:1"} {"i":"fireha","a":"_ms0s:2"} {"i":"razor","a":"ll0:3"} {"i":"razor","a":"st0:0.5"} {"i":"chfrgc"} {"i":"hachi","v":1,"a":"_nmh:50,_mf0:17,_rf0:22,_pf0:28"} {"i":"smmipu"} {"i":"vamphunt"} {"i":"chfrgc"} {"i":"razor","a":"ih0:1"} {"i":"crossco","a":"_mf0p:2"} {"i":"wizhat","u":10} {"i":"bdnewb","t":0} {"i":"chfrgc"} {"i":"crate1"} {"i":"chfrgb"} {"i":"wimill"} {"i":"crate2"} {"i":"crate2"} {"i":"jewel4","a":"_zf1p:6,_zx0s:1"} {"i":"dicta","a":"_hr1s:2,_mv0p:4"} {"i":"unarro"} {"i":"jewel4","a":"_ms0s:2"} {"i":"blaster","a":"rh0:2"} {"i":"ghosgib"} {"i":"gemq1"} {"i":"gema2"} {"i":"bdayhat","a":"_os0:2"} {"i":"jewel3","a":"_zg0p:1"} {"i":"keyfrg"} {"i":"jewel5","a":"_gf0s:2"} {"i":"boxof"} {"i":"itmkey"} {"i":"batwing"} {"i":"keyfrg"} {"i":"spidey"} {"i":"chfrgc"} {"i":"tiara"} {"i":"smtordb","a":"_os0:1"} {"i":"crate3"} {"i":"crate6"} {"i":"crate1"} {"i":"crate5"} {"i":"smtofsb"} {"i":"chfrgc"} {"i":"chfrgb"}